(पञ्चमुखहनुमत्तन्त्रतः)
ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय पञ्चवदनाय पूर्वमुखे
सकलशत्रुसंहारकाय रामदूताय स्वाहा ॥
ॐ नमो हनुमते रुद्रावतारय पञ्चवदनाय दक्षिणमुखे करालवदनाय
नारसिंहाय सकलभूतप्रेतदमनाय रामदूताय स्वाहा ॥
ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय पञ्चवदनाय पश्चिममुखे गरुडाय
सकलविघ्ननिवारणाय रामदूताय स्वाहा ॥
ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय पञ्चवदनाय उत्तरमुखे आदिवराहाय
सकलसम्पत्कराय रामदूताय स्वाहा ॥
ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय ऊर्ध्वमुखे हयग्रीवाय
सकलजनवशीकरणाय रामदूताय स्वाहा ॥

(ग्रहोच्चाटनार्थम्)
ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वग्रहान् भूतभविष्यद्वर्तमानान्
समीपस्थान् सर्वकालदुष्टबुद्धीनुच्चाटयोच्चाटय परबलानि
क्षोभय क्षोभय मम सर्वकार्याणि साधय साधय स्वाहा ॥
ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय
परकृतयन्त्रमन्त्रपराहङ्कार-
भूतप्रेतपिशाचपरसृष्टिविघ्नतर्जनचेटकविद्यासर्वग्रहभयं
निवारय निवारय स्वाहा ॥
ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय डाकिनीशाकिनीब्रह्मराक्षसकुल-
पिशाचोरुभयं निवारय निवारय स्वाहा ॥

(व्याधिनिवारणार्थम्)
ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय भूतज्वरप्रेतज्वरचातुर्थिकज्वर-
विष्णुज्वरमहेशज्वरं निवारय निवारय स्वाहा ॥
ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय अक्षिशूल-पक्षशूल-शिरोऽभ्यन्तरशूल-
पित्तशूल-ब्रह्मराक्षसशूल-पिशाचकुलच्छेदनं निवारय निवारय स्वाहा ॥

(भूतादिग्रहबन्धनार्थम्)
ॐ नमो भगवते वीरहनुमते प्रलयकालानलप्रभाज्वलनाय
प्रतापवज्रदेहाय अञ्जनागर्भसम्भूताय प्रकटविक्रमवीरदैत्यदानव-
यक्षरक्षोगणग्रहबन्धनाय भूतग्रहनिबन्धनाय ब्रह्मबन्धनाय
शाकिनीकामिनीग्रहबन्धनाय ब्रह्मराक्षसग्रहबन्धनाय चोरग्रहबन्धनाय
मारिकाग्रहबन्धनाय एह्येहि आगच्छागच्छ आवेशयावेशय मम हृदयं
प्रवेशय प्रवेशय स्वाहा ॥
ॐ यं ह्रीं वायुपुत्राय एह्येहि आगच्छागच्छ आवेशयावेशय
श्रीरामचन्द्र आवेशयावेशय श्रीरामचन्द्र आज्ञापयति स्वाहा ॥

(सर्वतो विजयार्थम्)
ॐ हूं हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट् स्वाहा ॥
ॐ हं पवननन्दनाय हनुमते स्वाहा ॥
ॐ ह्रीं यं ह्रीं रामदूताय रिपुपुरीदहनाय अक्षकुक्षिविदारणाय
अपरिमितबलपराक्रमाय रावणगिरिवज्रायुधाय ह्रीं स्वाहा ॥
ॐ भगवते अञ्जनापुत्राय उज्जयिनीनिवासिने गुरुतरपराक्रमाय
श्रीरामदूताय लङ्कापुरीदाहनाय यक्षराक्षससंहारकारिणे हुं फट् स्वाहा ॥
ॐ श्रीं महाञ्जनेय पवनपुत्राऽवेशयाऽवेशय ॐ हनुमते फट् स्वाहा ॥

(ज्ञानार्थम्)
ॐ नमो हनुमते मम मदनक्षोभं संहर संहर आत्मतत्वं
प्रकाशय प्रकाशय हुं फट् स्वाहा ॥

(बन्धमोचनार्थम्)
ॐ हरिमर्कट वामकरे परिमुञ्च मुञ्च शृङ्खलिकां स्वाहा ।
ॐ यो यो हनूमन्त फलिफलिति धिगिधिगिति हर हर हूं फट् स्वाहा ॥
ॐ नमो भगवते आञ्जनेयाय शृङ्खलां त्रोटय त्रोटय
बन्धमोक्षं कुरु कुरु स्वाहा ॥
ॐ नमो भगवते आञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा ॥
ॐ नमो हनुमते आवेशयाऽवेशय स्वाहा ॥
ॐ नमो हरिमर्कटाय स्वाहा ।
ॐ नमो रामदूताञ्जनेयाय वायुपत्राय महाबलाय
कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रनीरलङ्घनाय
पिङ्गलनयनायामितविक्रमाय दृष्टिनिरालङ्कृताय
सञ्जीविनीसञ्जीविताङ्गदलक्ष्मणमहाकपिसैन्य-
प्राणदाय रामेष्टाय स्वाहा ॥

(सम्पत्प्राप्त्यर्थम्)
ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रों ह्रः हनुमते श्रियं देहि दापय दापय
ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रें ह्रों ह्रः श्रीं स्वाहा ॥
ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सकलसम्पत्कराय स्वाहा ॥
ॐ पवननन्दनाय रमेराम रमेराम रमेरामाः ह्रीं श्रीं क्लीं ॐ स्वाहा ॥
ॐ श्रीं ॐ ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं वित्तेश्वराय हनुमद्देवताय
श्रीं ह्रीं एं ॐ स्वाहा ॥

(स्वपनदृष्टान्तार्थम्)
ॐ शिवहरिमर्कटमर्कटाय स्वाहा ॥
ॐ हरिमर्कटमर्कटाय
स्वपनं दर्शय दर्शय ॐ स्वाहा ॥

(भयनाशनार्थम्)
ॐ नमो भगवते सप्तवदनाय आद्यकपिमुखाय वीरहनुमते
सर्वशत्रुसंहारणाय ठं ठं ठं ठं ठं ठं ठं ॐ नमः स्वाहा ॥
ॐ नमो भगवते सप्तवदनाय द्वितीयनारसिंहास्याय
अत्युग्रतेजोवपुषे भीषणाय भयनाशनाय हं हं हं हं हं हं हं ॐ
नमः स्वाहा ॥
रं हरिमर्कट हरिमर्कट भूतप्रेतब्रह्मराक्षसवेतालादि नाशय नाशय
मर्कटमर्कटाय हरि हूं फट् ॥
ॐ नमो हनुमते अञ्जनीगर्भसम्भूताय रामलक्ष्मणानन्दकराय
कपिसैन्यप्रकाशनाय पर्वतोत्पाटनाय सुग्रीवामात्याय रणपरोद्धाटनाय
कुमारब्रह्मचारिणे गम्भीरशब्दोदयाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं सर्वदुष्टनिवारणाय
सर्वभूतप्रेतडाकिनीशाकिनीनिवारणाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् ॥

(वादविजयार्थम्)
ॐ नमो भगवते आञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा ।

(वेतालसिद्ध्यर्थम्)
हौं ह्स्फ्र्ं ख्फों ह्रसों ह्स्ख्फ्रों ह्सौः हनुमते नमः ॥

(रक्षार्थम्)
अञ्जनीगर्भसम्भूताय कपीन्द्रसचिवोत्तम रामप्रिय नमस्तुभ्यं
हनुमन् रक्ष रक्ष सर्वदा ॥

(बन्धमोक्षार्थम्)
ॐ हरिमर्कटमर्कटाय बन्धमोक्षं कुरु स्वाहा ॥

(दृष्टिदोषपरिहारार्थम्)
ॐ रं मङ्गल ॐ ॥ हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट्
॥ ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय परमन्त्रपरयन्त्रपरतन्त्र-
मूढघातत्राटकचेटक-नाशाय सर्वज्वरच्छेदकाय सर्वव्याधिनिकृन्तनाय
सर्वभयप्रशमनाय सर्वदुष्टमुखस्तम्भनाय सर्वकार्यसिद्धिप्रदाय
रामदूताय हुं हुं हुं फट् फट् ॥

(हनुमद्गायत्री)
रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि । तन्नो हनुमान् प्रचोदयात् ॥

(सामर्थ्यावाप्त्यर्थं)
ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं वज्रकायाय लङ्गेश्वरवधाय महासेतुबन्धाय
महाशैलप्रवाह गगनेचर एह्येहि महाबलपराक्रमाय
भैरवायाज्ञापय एह्येहि महारौद्र दीर्घपुच्छेन वेष्टय
वैरिणो भञ्जय हूं फट् ॥

(षट्कर्मसिद्ध्यर्थम्)

(आकर्षणार्थम्)
ॐ नमो मर्कट मर्कटाय लुं लुं लुं लुं लुं लुं लुं
आकर्षितसकलसम्पत्कराय हरिमर्कटमर्कटाय ॐ ॥

X