Jyotish Acharya Anju Vats

Jyotish Acharya Anju Vats

Award –

  1. Jyotish Samrat, 2. Jyotish Bhushan, 3. Jyotish Visharad, 4. Jyotish Martand, 5. Jyotish Gaurav, 6. Indraprastha Gaurav, 7. Maharshi Parashar, 8. Haryana Governer of AINAF (Regd.)
X